بایگانی

Posts Tagged ‘ایرج بسطامی’

الهی تو گواهی…خدایا تو پناهی

سپتامبر 20, 2009 2 دیدگاه

8fyqpgi

دیدم صنمی سرو قد و روی چو ماهی

الهی تو گواهی خدایا تو پناهی

افکنده به رخسار چو مه زلف سیاهی

الهی تو گواهی خدایا تو پناهی

گرگویم سروش نبود سرو خرامان

این قسم شتابان چون کبک خرامان

ورگویم گل پیش تو گل همچو گیاهی

الهی تو گواهی خدایا تو پناهی

این نیست مگر آینه لطف الهی

الهی تو گواهی خدایا تو پناهی

صد بار گداییش به از منصب شاهی

الهی تو گواهی خدایا تو پناهی

تصنیف عارف قزوینی خواننده:ایرج بسطامی

دانلود

Add to FacebookAdd to NewsvineAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Furl

Advertisements